THE WORLD LIGHT-HOUSE FOUNDATION
SVJETSKA SVJETIONIČARSKA UDRUGA

THE WORLD LIGHT-HOUSE DIPLOM - BASIC
AKTIVATORI

Ekspedicije ili pojedinci koji odlaze na pojedini svjetionik, ako žele da im se aktivnost priznaje za osvajanje bilo medalje bilo diplome, moraju svoj odlazak na svjetionik najaviti menadžeru za diplomu ili nadležnom checkpointu.

Da bi se ekspedicija na neki svjetionik priznala, aktivatori moraju ispuniti sljedece uvjete:
•  veze moraju biti održane iz svjetionika ili iz njegove neposredne blizine
•  treba dostaviti fotografiju na kojoj se vide svi operatori za vrijeme ekspedicije
•  treba dostaviti “Expeditions data file”, ispunjen traženim podatcima.

Aktivator ili više njih, dužni su sve traženo dostaviti TWLHD menadžeru ili checkpointu najkasnije tri mjeseca od dana završetka ekspedicije (umjesto same fotografije, aktivator može poslati skeniranirane slike elektronickom poštom).

Obrasci “Expeditions data file” dostupni su kod TWLHD managera, checkpointa za entitet za koji je isti imenovan, kod clanova TWLHD Menagmenta a mogu se “skinuti” i sa TWLHF web stranice.

Ako aktivator ili više njih ne dostave tražene podatke u zadanom vremenskom roku, istima se ekspedicija nece priznati kao njihova aktivnost. Radioamaterima, lovcima na svjetionike, veze iz ekspedicije priznat ce se kao važece za TWLHD ako posjeduju QSL-kartu aktivatora. Ako menadžer za diplomu ocijeni da neki od aktivatora ne zadovoljava propisane uvjete za diplomu, menadžer može diskvalificirati ekspediciju. Isto vrijedi i kada se aktivator ne pridržava pravila hamspirita.

Svaki aktivator dužan je na sve primljene QSL-karte odgovoriti.

Aktivatori mogu diplomu i medalje osvojiti u sljedecim kategorijama: CW / Phone / RTTY / Mixed. Vrijede sve veze na
KV-u, ukljucujuci i WARC-ova podrucja, izdaje se diploma i za 50 MHz /6 m.

      1) TWLHD - BASIC aktiviranje 3 razlicita svjetionika sa TWLH-liste
      2) Broncana medalja: aktiviranje 5 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
      3) Sreberna medalja: aktiviranje 8 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste
      4) Zlatna medalja: aktiviranje 10 razlicitih svjetionika sa TWLH-liste

Cijena osnovne TWLHD-basic za aktivatore iznosi 5 EUR
Cijena pojedine TWLHD medalje iznosi 15 EUR.

back