THE WORLD LIGHT-HOUSE FOUNDATION
SVJETSKA SVJETIONIČARSKA UDRUGA

  THE WORLD LIGHT-HOUSE DIPLOM -  BASIC

 

         Diploma se izdaju u kategorijama: CW / Phone / RTTY / Mixed. Vrijede sve veze na KV-u, ukljucujuci i WARC-ova podrucja. Izdaje se i diploma za 50 MHz / 6 m.

Ne vrijede veze, u kojima se koristila pomoc: relay stanica, satelita, paketnoga radija ili telefona.

Ova diploma ima tri (3) stupnja:
1) Osnovna diploma - BASIC
                                  Class I - 3 razlicita svjetionika sa TWLH liste
                                  Class II - 2 razlicita svjetionika sa TWLH liste

2) Medalja: 5 razlicitih svjetionika sa TWLH liste

3) Trofej: 10 razlicitih svjetionika sa TWLH liste.

Za diplomu se priznaju sve veze održane nakon 1. sijecnja 2000. s bilo kojega svjetionika, pod bilo kojom referentnom oznakom (bilo CLH & ARLH & LH ili WLH referencija), a koji se nalazi na TWLH-listi.

Diploma je dostupna i prijamnim (SWL) radioamaterima, uz iste uvjete kao i za licencirane operatore.

Cijena osnovne TWLHD-basic diplome iznosi 5 EUR.
Cijena TWLHD medalje iznosi 15 EUR.
Cijena TWLHD Trofeja iznosi 30 EUR.

Podnositelji zahtjeva za pojedine diplome moraju imati QSL-karte, ali iste ne moraju slati na pregled. Dovoljno je poslati zahtjev ďAplication form'', sa popisom potvrdenih svjetionika sa TWLH liste, poredanih po slovobrojcanom redu, zajedno
s podatcima o svakoj vezi s QSL-karte, referntnu oznaku svjetionika pod kojom je isti raden CLH & ARLH & LH ili WLH, ime svjetionika, poz. oznaku postaje, datum, vrijeme, band, raport te nacin rada.

back