THE WORLD LIGHT-HOUSE FOUNDATION
SVJETSKA SVJETIONIČARSKA UDRUGA

  THE WORLD LIGHT-HOUSE DIPLOM
Osnovna pravila o diplomi

          Vezano za radioamaterske aktivnosti, udruženje ce pod odredenim uvjetima izdavati dvije diplome i to:
“The World Light-House Diplom Basic”, te
“The World Light-House Diplom Excellence”.

Sve poslove oko diploma koje izdaje TWLHF obavljat ce clanovi “TWLHD – Vijeca menadžera”. TWLHD Vijece menadžer sastoji se od svih clanova Izvršnog odbora TWLHF, svih TWLHD checkpointa i predsjednika TWLHD
Contest Committeea.

TWLHF ce organizirati svake godine TWLHD worldwide contest. Contest ce sprovoditi TWLHD Contest Committee sastavljen od 3 clana, i to:

1. TWLHD Contest Committee president
2. TWLHD Contest manager
3. TWLHD Contest Committee member.

Svake godine TWLHF ce dodijeliti posebnu nagradu, Trofej, kao najboljem aktivatoru te Trofej DXCC-entitetu u kojemu je sproveden najveci broj ekspedicija na svjetionike koji se nalaze na TWLH-listi. Trofej ce biti besplatan i za najboljeg aktivatora i za najbolji entitet po aktivnosti.

TWLHD-lista svjetionika koji vrijede za diplome izradena je na temelju pravilnika koji je izradio Izvršnini odbor - TWLHF.

Svaki svjetionik koji se nalaze na TWLH-listi ima svoju referentnu oznaku, koja zapocinje sa WLH predmetak DXCC entiteta te redni broj – 01, WLH 9A-01 itd

Podnositelj zahtjeva za pojedinu diplomu iz TWLHD programa sve svoje veze mora napraviti iz istoga DXCC-entiteta. Ako je podnositelj rabio razlicite pozivne oznake, mora dokazati da su bile njegove, i da je za njih bio licenciran u vrijeme održavanja veze.

Podnositelji zahtjeva za pojedine diplome moraju imati QSL-karte, ali iste ne moraju slati na pregled. Dovoljno je poslati zahtjev “Aplication form”, s popisom potvrdenih svjetionika sa TWLH-liste, poredanih po slovobrojcanomu redu, zajedno s podatcima o svakoj vezi s QSL-karte, referentnu oznaku svjetionika pod kojom je isti raden ( CLH & ARLH & LH ili WLH), ime svjetionika, poz. oznaku postaje, datum, vrijeme, band, raport te nacin rada.

Obrasci zahtjeva za diplome “Aplication form”, dostupni su kod TWLHD managera, checkpointa za entitet za koju je isti imenovan, kod clanova TWLHD Managmenta kao i na web stranici TWLHF.

TWLHDiplome dostupne su i prijamnim (SWL) radioamaterima uz iste uvjete kao i za licencirane operatore.

TWLHD – basic dostupna je i aktivatorima, radioamaterima koji rade s pojedinih
svjetionika, ali uz uvjet da su njihove ekspedicije verificirane od strane TWLHD managera.

Za pojedine entitete odredit ce se TWLHD kontorlore - checkpoint koji ce imati pravo pregleda i ovjera zahtjeva za diplome, te prijama “Expeditions data file” od aktivatora.

Odluke Izvršnog odbora TWLHF bit ce konacne u svim pitanjima oko izdavanja diplome.

Sve zahtjeve za diplome treba slati iskljucivo nadležnom checkpointu za odredeni DXCC-entitet. Nakon što je checkpoint zahtjev pregledao i ovjerio, obavijest o zahtjevu šalje TWLHD manageru.

Ako za neki entitet nije imenovan checkpoint, podnositelj zahtjeva šalje svoj zahtjev izravno TWLHD manageru.

TWLHD manager ili checkpoint može zatražiti na pregled sve sumnjive QSL-karte. Tako zatražene QSL-ke treba odmah poslati menadžeru ili checkpointu (najkasnije u roku od mjesec dana). Ako se tako ne postupi kod svake sumnje na nepravilnosti, TWLHD manager ili checkpoint ima pravo prispjeli zahtjev za diplomu diskvalificirati.

TWLHD manager je Krešimir Juratovic, 9A7K, P.O.Box 88., HR-48001 Koprivnica, CROATIA.

Checkpoint-kontrolor može još dodati i svoju naknadu za pokrice troškova rješavanja zahtjeva te poštanskih troškova, ali maksimalno 1 EUR ili 1 IRC-odrezak .

Sve informacije o diplomama dostupne su kod imenovanih checkpointa , TWLHD managera, clanova TWLHD Vijeca menadžera ili na web stranici TWLHF: www.twlhf.com.

Popis svih osvajaca diploma, medalja i trofeja bit ce svakog mjeseca objavljivan na web stranici TWLHF.

Adresa Izvršnog odbora TWLHF udruženja te TWLHD Vijeca menadžera je sljedeca:
(pismeno) : P.P. - 88
                  HR-48001 Koprivnica
                  Croatia

web site : www.twlhf.com
e-mail : twlhf@twlhf.com

Kreator diploma i TWLHD Vijece menadžera, zadržavaju pravo da pojedine odredbe i uvjete modificiraju i mijenjaju.

Sva autorska prava na TWLH diplome zadržava kreator diploma.

back